استانداردهای مربوط به لاستیک و پلاستیک

نوع آزمون استانداردها نوع ماده
خواص کششی ISO 527-1/-2, ASTM D 638, ASTM D 1708, EN 2747 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
نسبت پواسون ISO 527, ASTM E 132 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
خواص خمشی (روش تک تکيه‌گاهی) ASTM D 747 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
خواص خمشی (روش دو تکيه‌گاهی) ISO 178, ASTM D 790, ASTM D 5934 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
خواص خمشی (روش چهار تکيه‌گاهی) ASTM D 6272 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
خواص فشاری ISO 604, ASTM D 695 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
خواص برشی ASTM D 732 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
رفتار خزشی، کشش ISO 899-1, ASTM D 2990 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
رفتار خزشی، خمش (3 تکيه‌گاهی) ISO 899-2, ISO 6602 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
رفتار خزشی، فشار ASTM C 1181 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
خواص مکانيکی ديناميکی EN ISO 6721-4/-5/-6, ASTM D 5023, ASTM D 5024, ASTM D 5026, DIN 53442 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
چقرمگی خستگی ISO 13586, ASTM E 813 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
سختی Barcol EN 59, ASTM D 2583 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
سختی‌سنجی ساچه فرورونده ISO 2039-1 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
سختی‌سنجی راکول (R,L,M,E,K) ISO 2039-2, ASTM D 785 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
سختی‌ینجی راکول آلفا ISO 2039-2, ASTM D 785 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
سختی‌سنجی تجيهزشده ISO 14577-1, DIN 50359?1 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
سختی‌سنجی شور A و شور D ISO 868, DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619-1, ISO 21509 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
سختی‌سنجی شور B و Cو 0 و 00 و D0 ASTM D 2240 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
مقاومت به ضربه پاندولی، شارپی ISO 179-1, ASTM D 6110 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
مقاومت به ضربه پاندولی، ايزود ISO 180, ASTM D 256, ASTM D 4812 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
مقاومت به ضربه پاندولی، کشش ISO 8256, ASTM D 1822 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
برجهندگی DIN 53435 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
دمای تردی در آزمون ضربه ISO 974 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
مقاومت به ضربه تجهيزشده، شارپی ISO 179-2 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
تست سقوط دارت ISO 6603-1, ASTM D 5628, ASTM F 736 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
تست‌های ضربه سرعت بالا ISO 6603-2, ASTM D 5420, DIN 53443-2, ASTM D 3763, ASTM D 5628 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
تست کشش سرعت بالا ISO / CD 18872 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
انديس مذاب (MFR,MVR,FRR) ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 3364 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
تعيين چگالی ISO 1183-1 ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
دمای نرمی ويکا (VST) ISO 306, EN 2155-14, JIS K 7206, ASTM D 1525, BSI 2782-meth. 121 C ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
دمای خمش حرارتی (HDT) ISO 75-1/-2/-3, ASTM D 648, BS 2782-meth. 120 C ترموپلاستيک و پلاستيک‌های ترموست
خواص کششی ISO 37, ASTM D 412, DIN 53504 لاستيک‌ها و الاستومرها
کشش، لاستيک کاندوم ISO 4074 لاستيک‌ها و الاستومرها
روش‌های تست برای دندانه‌های لاستيکی ISO 2321, ASTM D 2433 لاستيک‌ها و الاستومرها
تست پيچش ISO 2285, ASTM D 412 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص فشاری ISO 7743, ASTM D 575 لاستيک‌ها و الاستومرها
دستگاه فشار ISO 815, ASTM D 395, ASTM D 1229 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص پارگی، روش Graves DIN 53515, ASTM D 624, ISO 34 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص پارگی، رکاب، قلاب، هلال ISO 34-1 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص پارگی، سفال لعابی ISO 34-2 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص چسبندگی EN 28033, ISO 814, ISO 5600, ISO 5603, ISO 8033, ASTM D 429, ASTM D 1871, ASTM D 413, ISO 813, DIN 53531-2 لاستيک‌ها و الاستومرها
آناليز پيک‌ها ISO 6133 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص برشی ISO 1827 لاستيک‌ها و الاستومرها
خزش، آرمش ISO 3384, ISO 8013, DIN 53537, ISO 6914 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص سايشی ISO 15113 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص ويسکوالاستيک ISO 4664, DIN 53513, DIN 53 535 لاستيک‌ها و الاستومرها
خستگی ASTM D 430, ASTM D 4482 لاستيک‌ها و الاستومرها
روش تست اورينگ‌ها ASTM D 1414 لاستيک‌ها و الاستومرها
ملزومات آب‌بندی اتصالات لوله‌ها EN 681 لاستيک‌ها و الاستومرها
سختی IRHD ISO 48, ISO 7619, ASTM D 1415, DIN 53519 لاستيک‌ها و الاستومرها
سختی‌سنجی شور A و D ISO 868, ISO 7619, ASTM D 2240, DIN 53505, ISO 18898 لاستيک‌ها و الاستومرها
سختی‌سنجی شور B و C و D0 و 00 و 000 و 000-S و R ASTM D 2240 لاستيک‌ها و الاستومرها
سختی‌سنجی Pusey & Jones ASTM D 531 لاستيک‌ها و الاستومرها
مقاومت سايشی ISO 4649, DIN 53516 لاستيک‌ها و الاستومرها
برجهندگی انعکاسی ISO 4662, DIN 53512, ASTM D 1054 لاستيک‌ها و الاستومرها
چگالی ISO 2781, ASTM D 792, DIN 53479 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص کششی ISO 1421, ASTM D 751 لاستيک‌ها و الاستومرها
خواص چسبندگی ISO 36, ISO 4637, ISO 4647, ASTM D 413 لاستيک‌ها و الاستومرها
مقاومت انسدادی ISO 5978, EN 25978 لاستيک‌ها و الاستومرها
مقاومت پارگی ISO 4674, ASTM D 751, DIN 53356 لاستيک‌ها و الاستومرها
روش‌های تست ISO 9054, ISO 7214 پلاستيک‌های سلولی صلب
خواص کششی ISO 1926, ASTM D 1623, EN 1607, DIN 53430 پلاستيک‌های سلولی صلب
خواص خمشی ISO 1209-1/-2, EN 12089, JIS K 7221 پلاستيک‌های سلولی صلب
مقاومت برشی ISO 1922, EN 12090, DIN 53427, DIN 53294, ASTM C 273 پلاستيک‌های سلولی صلب
خواص فشاری ISO 844, ASTM D 1621, EN 826 پلاستيک‌های سلولی صلب
تست خزش فشاری ISO 7616, ISO 7850 پلاستيک‌های سلولی صلب
اندازه‌گيری ضخامت EN 12431 پلاستيک‌های سلولی صلب
استحکام ضربه پاندولی ISO 179 پلاستيک‌های سلولی صلب
چگالی ISO 845, ASTM D 1622 پلاستيک‌های سلولی صلب
استحکام کششی عمود بر سطح EN 1607, DIN 53292 پلاستيک‌های سلولی صلب
خواص کششی ISO 1798, ASTM D 3574-E مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
خواص فشاری ISO 3386-1, ISO 3386-2, ASTM D 3574-C, ASTM D 1055 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
خواص فرورونده (سختی‌سنجی) ISO 2439, DIN 53577, DIN 53579-1,ASTM D 3574-B, ASTM D 3579 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
خميدگی بار فشاری ISO 11752 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
مقاومت برشی، نمونه رکابی ISO 8067, ASTM D 3574-F مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
خزش در فشار ISO 10066, ISO 1856 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
برجهندگی انعکاسی DIN 13014, ISO 8307, ASTM D 3574 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
کوبش با بار ثابت ISO 3385 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
تست‌های پيرسازی شتاب‌يافته ISO 2440 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
ضربه‌گير ديناميکی ISO 4651 مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
چگالی ظاهری ISO 845, ASTM D 3574-A مواد پليمری سلولی انعطاف‌پذير
خواص کششی ISO 527-3, ASTM D 882, ASTM D 5323 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
مقاومت پارگی ISO 34, DIN 53515 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
مقاومت پارگی، نمونه رکابی ISO 6383-1, ASTM D 1004, ASTM D 1938 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
مقاومت پارگی، نمونه ذوزنقه‌ای EN 495-2, DIN 53363 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
مقاومت انسدادی ISO 11502, DIN 53366, ASTM D 3354 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
تست‌های پانچ کردن EN 14477, ASTM D 5748, ASTM F1306 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
مقاومت ضربه پاندولی، کشش ISO 8256, ASTM D 1822 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
مقاومت ضربه، سقوط آزاد دارت ISO 7765-1/-2, ASTM D 4272, ASTM D 1709, ASTM D 3763, JIS K 7124, DIN 53373 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
ضريب اصطکاک ISO 8295, ASTM D 1894, JIS K 7125, DIN 53375 ورق‌ها و لايه‌های بسيار نازک
مشخصه لوله‌ها EN 1555, EN 1852 لوله‌های پلاستيکی
خواص کششی ISO 6259-1/-2/-3, ISO 8521, ISO 8513, ISO 8533, ASTM D 2105, ASTM D 2290, EN 1393, EN 1394 لوله‌های پلاستيکی
خواص فشاری EN 802, EN 1446, ISO/DIS 4435, DIN 53769-3, ASTM D 2412 لوله‌های پلاستيکی
استحکام خمشی EN 12100 لوله‌های پلاستيکی
تست خزش ISO 7684, EN 761, EN 1862 لوله‌های پلاستيکی
سفتی رينگ ISO 9969, ISO 9968, ISO 13967, ISO 10466, ISO 10471, EN 1226, EN 1227, EN 1228, ASTM D 5365 لوله‌های پلاستيکی
تست فشار چرخه‌ای ASTM D 2143 لوله‌های پلاستيکی
دمای نرمی ويکا EN 727 لوله‌های پلاستيکی
مشخصه‌های ضربه EN 744, EN 1411, EN 12061, ISO 3127 لوله‌های پلاستيکی
مشخصه‌های ضربه ASTM D 2444, ISO 7628 لوله‌های پلاستيکی
انديس جريان مذاب ISO 4440-1/-2 لوله‌های پلاستيکی
خواص کششی (اتصالات butt) ISO 6922, EN 26922, EN 15870, EN 1940, EN 1941, EN 14410, چسب‌ها
مقاومت peel ISO 4578, ISO 8510-1/-2, ISO 11339, EN 1464, EN 1939, EN 28510-1/-2, EN 60454-2 چسب‌ها
چسبندگی تماس EN 1945 چسب‌ها
مقاومت برشی ISO 4587, ISO 10123, ISO 9311-2, ISO 11003, ISO 13445, ASTM D 3163, ASTM D 3164, EN 1465 چسب‌ها
مقاومت خمشی برشی ISO 15108 چسب‌ها
خواص خزشی ISO 15109 چسب‌ها
مقاومت ضربه برشی ISO 9653, EN 29653 چسب‌ها
خواص خستگی ISO 9664 چسب‌ها
انرژی شکست ISO 25217 چسب‌ها
مقاومت به جريان ISO 14678 چسب‌ها

منوها