استاندارد مربوط فلزات وآزمونهای مرتبط با فلز

رديف نوع آزمون استانداردها
1 تأييد تجهيزات آزمون
1.1 دستگاه‌های آزمون مواد ISO 7500-1, ISO 376, DIN EN ISO 376, ASTM D 76, ASTM E 4, EN 10002-4, ISO 9283
1.2 دستگاه آزمون ضربه‌ی پاندولی DIN 51222, DIN 51306, ASTM E 23, ISO 148-2, DIN EN ISO 148-2
2 آماده‌سازی نمونه
2.1 آماده‌سازی نمونه‌ی کشش DIN 50125, JIS Z 2201, ASTM E 8, ISO 6892-1, DIN EN ISO 6892-1
2.2 آماده‌سازی نمونه‌ی ضربه‌ی شارپی ISO 148-1, DIN EN ISO 148-1, ASTM E 23
3 آزمون‌های کشش، فشار و خمش
3.1 آزمون کشش در دمای محيط ISO 6892-1, DIN EN ISO 6892-1, API 5L, JIS Z 2241, BS 18, ASTM A 370, ASTM E 8
3.2 آزمون کشش در دماهای بالا ISO 6892-2, DIN EN ISO 6892-2, ASTM E 21,
3.3 آزمون کشش در دماهای پائين ISO 15579, ISO 19819, ASTM E 345
3.4 آزمون کشش برای فولاد تقويت‌شده DIN 488, BS 4449, BS 4482, BS 4483, JIS G 3112, ISO 10606, ISO 15630, EN 10080
3.5 آزمون فولاد تقويت‌شده PN-H-93220, SI 739, UNE 36065
3.6 آزمون کشش روی فولادهای پيش‌فشرده EN 10138, BS 5896, ASTM A 416
3.7 آزمون‌های کشش روی فويل‌های فلزی ASTM E 345, DIN 50154
3.8 تعيين مقدار n ISO 10275, DIN ISO 10275
3.9 تعيين مقدار r ISO 10113, DIN ISO 10113
3.1 آزمون کشش قطعات جوشکاری‌شده DIN EN 895
3.11 آزمون کشش زنجير DIN 22252
3.12 آزمون کشش پيچ ISO 898
3.13 آزمون برش DIN 50141, LN 65150
3.14 آزمون لوله‌ها EN 10232, EN 10237, ISO 8491
3.15 آزمون فشار DIN 50106, ASTM E 9
3.16 آزمون فشار روی فلزات سخت DIN ISO 4506, EN 24506
3.17 آزمون خمش ISO 7438, JIS Z 2248, JIS Z 2204
3.18 آزمون خمش (آزمون تا شدن) DIN 50111
3.19 آزمون خمش روی درزهای قطعات جوشکاری‌شده DIN EN 910, ASTM E 190, ASTM E 290
3.2 آزمون خمش روی ورق‌های فلزی (ضخامت 0.05 تا 1 ميلی‌متر) DIN 50151
3.21 آزمون خمش روی لوله‌ها و اجزای مربوط به لوله‌ها DIN EN 1023, ISO 84912
3.22 روش آزمون پيوند و اتصال JIS Z 2248, BS 4449
4 آزمون‌های سختی
4.1 سختی بر اساس معيار ويکرز DIN EN ISO 6507, ASTM E 92
4.2 سختی بر اساس معيار برينل DIN EN ISO 6506, ASTM E 10
4.3 سختی بر اساس معيار راکول DIN EN ISO 6508, ASTM E 18
4.4 سختی بر اساس معيار نوپ ISO 4545, ASTM E 384
4.5 سختی بر اساس معيار مارتنز ISO 14577, DIN EN ISO 14577
4.6 سختی در محل اتصال جوش‌ها EN 1043
4.7 آزمون سختی برای هوا-فضا DIN EN 2002-7
5 دماهای بالا و آزمون خستگی
5.1 آزمون‌های دما بالا ISO 6892-2, DIN EN ISO 6892-2, ASTM E 21
5.2 دستگاه‌های آزمون شکست ISO 12135, ASTM E 399
5.3 آزمون خستگی دورانی پيچشی ميله‌ DIN 50113
5.4 آزمون‌های خستگی (آزمون‌های وهلر) DIN 50100
5.5 آزمون‌های خزش با تنش کششی DIN 50118
5.6 آزمون خستگی کنترل‌شونده با کرنش اعمالی ASTM E 606
5.7 آزمون سيم‌های فولادی برای بتن مسلح DIN 696
6 آزمون ضربه‌ی ديناميکی
6.1 آزمون ضربه‌ی شارپی ISO 148-1, DIN EN ISO 148-1, BS 131-6
6.2 آزمون ضربه‌ی شارپی ISO 14556, DIN EN ISO 14556
6.3 آزمون ضربه‌ی ميله‌ی فاق‌دار ASTM E 23
6.4 آزمون ضربه‌ی ميله‌ی فاق‌دار BS 131-1
6.5 آزمون کشش پرسرعت و آزمون ضربه نفوذی ISO 26203-2, E DIN EN ISO 26203-2, SEP 1230
6.6 آزمون رهايش وزنه DIN EN 10274
6.7 آزمون‌های پارگی در اثر رهاژش وزنه روی خطوط لوله API RP 5L3
6.8 آزمون پارگی رهايش وزنه فولادهای فريتی ASTM E 436
6.9 دستگاه‌های رهايش وزنه دمای انتقال تردی صفر ASTM 208
7 آزمون‌های شکل‌گيری
7.1 آزمون شکل‌پذيری بر حسب اريکسن ISO 20482, DIN EN ISO 20482
7.2 آزمون شکل‌پذيری بر حسب السن ASTM E 643
7.3 آزمون گيرش برای ورق‌ها و تسمه‌ها DIN EN 1669

منوها