دینامیک ماشین

محصولات دینامیک ماشین شرکت آداکو
- چرخدنده خورشیدی
- چرخدنده ساده
- بالانسینگ
- خستگی لاستیک
- دور بحرانی شفها
- تست بادامک
- یاتاقان ژورنال
- ارتعاشات پیچشی
- نوسانات یک درجه آزادی با میرا کننده
- نوسانات عرضی تیرها با جاذب ارتعاش
- نوسانات اجباری تیرها با میرا کننده

منوها