خیز تیرهای منحنی

آزمايش های قابل انجام :

رفتار خمش يک تير خميده به صورت دايره، نيم دايره و ربع دايره

کاربرد اصل نيروهای عمودی برای محاسبه تغيير شکل

مقايسه خيزهای افقی و عمودی در حالت عملی با فرمول های تئوری

توضيحات :

دستـگاه شامل سه تير مختلف به شکل های دايره ای، نيم دايره ای و ربع دايره هستند که بر تکيه گاه های معين استاتيکی قرار دارند. تيـر مورد نظر توسط وزنه های مختلف بارگذاری شده است. گيج های افقی و عمودی تعبيه شده، خيزهای افقی و عمودی را اندازه گيری می کنند. هر سه تير دارای سطح مقطع يکسان می باشند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

منوها