خیز تیر نا متقارن

ویژگی‌ها

- مجهز به نقاله مدرج و تغییر دقیق زاویه پیچش تیر و بررسی خیز نسبت به تغییر بارگذاری

- اندازه‌گیری خیز تیر توسط دو عدد ساعت اندازه‌گیری (دایل گیج) دقیق

- دارای سه نوع تیر طره‌ای با مقاطع نبشی، ناودانی و مستطیلی

- بارگذاری توسط وزنه و آویز

- بدست آوردن مرکز برش

- بررسی خیز تیر طره‌ای‌

کاربرد

بررسی پدیده خیز و بدست آوردن مرکز برش در تیرهای نامتقارن نمونه‌های با مقاطع نبشی، ناودانی و مستطیلی

توضیحات

پیچش مقاطع نامتقارن تیر های طره‌ای بوسیله این آزمون قابل تحقیق و بررسی است. سه نوع تیر به راحتی بر روی دستگاه نصب شده و می‌توان از انتهای آزاد آن نیرو را در راستا وجهت‌های مختلف بر تیر اعمال نمود. دستگاه SDB-20 امکان بررسی رفتار خیز تیرهای نامتقارن و بدست آوردن مرکز برش و ثبت داده‌های آزمایش را بصورت دقیق فراهم می‌نماید.

منوها