خیز تیر متقارن

ویژگی‌ها

-اندازه‌گیری نیرو توسط سه لودسل به ظرفیت 5 کيلوگرم جهت عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها و نمایش مجزا بصورت دیجیتالی

-تعیین عکس‌العمل‌های تیر با دو تکیه‌گاه و سه تکیه‌گاه (درجه نا‌معین) وبررسی اصل جمع آثار(Super Position)

-اندازه‌گیری خیز تیرها توسط سه عدد ساعت اندازه‌گیری (صفحه‌ی عقربه‌ای گیج) دقیق

-بررسی مقادیر عکس‌العمل تکیه‌گاه‌های تیر نسبت به تغییر فاصله بارگذاری

-آزمایش تیر طره‌ای با یک تکیه‌گاه در قسمت آزاد آن (یک درجه نامعین)

-شرایط تکیه‌گاه انتهایی قابل تغییر برای هر دو سر تیر

-بدست آوردن شعاع انحنای تیر

-بارگذاری توسط وزنه وچهار آویز

-تعیین تجربی EI تیر

کاربرد

بررسی رفتار خمش (خیز) تیرهای متقارن با بار، ضخامت، جنس و طول‌های مختلف و شرایط تکیه‌گاه انتهایی متفاوت

توضیحات

دستگاه خیز تیرامکان بررسی رفتار خمش (خیز) تیرهای متقارن با بار، ضخامت، جنس و طول‌های مختلف و شرایط تکیه‌گاه انتهایی متفاوت و ثبت داده‌های آزمایش را بصورت دقیق جهت آزمون‌های ذکر شده فراهم می‌نماید.

منوها