کمانش

ویژگی‌ها

- دارای بوش خطی جهت سیستم اعمال بار برای کاهش خطای اصطکاک عرضی

- شرایط تکیه‌گاه انتهایی قابل تغییر برای هر دو سر تیر

- امکان تست تیر (نمونه) با طول‌های مختلف

- بارگذاری ساده و مطمئن (عملکرد دستی)

- بررسی رفتار کمانش تیرهای مختلف

- اندازه‌گیری نیرو به صورت دیجیتالی

- تعیین تجربی EI تیر

کاربرد

بررسی رفتار کمانش تیرهای بلند تحت بار محوری با طول، سطح مقطع، جنس و شرایط تکیه‌گاه انتهایی متفاوت

توضیحات

دستگاه کمانش امکان انجام آزمون کمانش در تیرها با شرایط انتهایی مختلف و ثبت داده‌های آزمایش را بصورت دقیق فراهم می‌نماید.

منوها