دستگاه نشاندهنده ترانسدیوسر

کاربرد

اندازه‌گیری و نمایش نیرو، گشتاور، تنش، کرنش، فشار، تغییر طول و ... در ترانسدیوسرهایی که ساختار پل مقاومتی دارند.

منوها