تست چوب

انواع فیکسچر جهت تست چوب

- فک فشاری تست چوب

- فیکسچر خمش 3 نقطه

- فیکسچر خمشی سه نقطه چوب

- تست برش چوب

- فک تست گسیختگی مقاومت چسبندگی داخلی چوب

- فک کششی تست چوب عمود بر راه

- تست کشش چوب موازی به راه

- تست بیرون کشیدن (مقاومت) پیچ به ظرفیت 2 تن

- تست گسیختگی چوب

- سختی چوب

منوها