فک خمشی

انواع فک خمشی

فک خمشی 2 تن تست بلوک سقفی

خمشي 4 نقطه‌ای (کوچک با r=1)

فك خمشی 4 نقطه‌ای به ظرفيت 2 تن

فک خمش سه نقطه به ظرفيت 20 تن(خم آلماتور)

فك خمشی 4 نقطه ای r=1

منوها