فک‌های خودکار دستی

ویژگی‌ها

عدم وجود هیچگونه حرکت عمودی گوه‌‌ها برای اجتناب از اعمال هرگونه پیش بار حین بستن نمونه و سهولت در تنظیم طول مورد نظر نمونه جهت بستن داخل فک‌ها

سادگی تعویض گوه‌‌ها تنها با آزاد کردن فنر بدون نیاز به باز و بسته کردن هرگونه پیچی

گیرش بصورت خودکار (خودسفت‌شونده) برای گرفتن نمونه

گوه‌‌های قابل تعویض برای نمونه‌های گرد و تخت

عرض دهانه فک: 20 میلی متر 40 میلیمتر

در ظرفیتهای 2 تن 5 تن 10 تن و25تن....

عملکرد دستی

منوها