فک های پنوماتیک

انواع فک پنوماتیک

فک خودکار پنوماتیک به ظرفیت 2 تن

فک خودکار پنوماتیک به ظرفیت 15 تن

فک خودکار پنوماتیک به ظرفیت 25 تن

فک خودکار پنوماتیک به ظرفیت 40 تن

فک خودکار پنوماتیک به ظرفیت 60 تن

ویژگی‌ها

-گیرش بصورت خودکار (گوه‌ای و خودسفت‌شونده متناسب با افزایش نیرو) برای گرفتن نمونه

-سادگی تعویض گوه‌ها تنها با آزاد کردن فنر بدون نیاز به باز و بسته کردن هرگونه پیچی

-گوه‌های قابل تعویض برای نمونه‌های گرد و تخت

-عملکرد پنوماتیک

کاربرد

-فک‌های کششی برای فلزات و مواد با مدول الاستیسیته بالا

توضیحات

حین آزمون کشش، نیروی جانبی فک باید افزایش یابد تا از لغزش يا رهايش ناگهانی نمونه جلوگیری شود. فک خودکار این نیروی جانبی را متناسب با افزایش بار کششی تامین می‌کند. کارکرد فک خودکار به صورت پنوماتیک می‌باشد. یکی از مهمترین مزایای این فکها افزایش یک نیروی ثابت توسط فشار پنوماتیکی به نیروی گیرش جانبی ناشی از اثر گوه‌ ای فک خودکار، در طول آزمون می‌باشد. این ویژگی باعث عدم لیز خوردن نمونه در طول آزمون می‌شود.

منوها