فک فشاری

انواع فک های فشاری

فک فشاری تست فوم 2 تن

فک فشاری تست رینگ استیفنس 2 تن

فك فشاری خودردیف‌شو 15 تن

فک فشاری به ظرفیت 15 تن

فک فشاری (رینگ استیفنس) به ظرفیت 15 تن

فک فشاری به ظرفیت 60 تن

کاربردها

آزمون فشار جهت فلزات ، سختی فنر و قطعات دیگر

منوها