فک‌های هیدرولیک

انواع فک هیدرولیک

فک هیدرولیک دینامیک 5 تن

فک گیره‌ای هیدورلیک به ظرفیت 15 تن

فک گیره‌ای هیدرولیک به ظرفیت 40 تن

فک گيره‌ای هیدرولیک به ظرفیت 100 تن

منوها