تنش کشش فلزات

رایج ترین دستگاه تست مورد استفاده در آزمون کشش از نوع یونیورسال یا همه منظوره است. این نوع دستگاه دارای دو بلوکه ثابت است که یکی برای طول نمونه تنظیم می شود و دیگری برای اعمال نیرو ساخته شده است که در دو نوع هیدرولیکی و الکترومغناطیسی وجود دارند.

دستگاه باید قابلیت های مناسب را برای نمونه در حال آزمایش داشته باشد. 3 پارامتر اصلیوجود دارد: ظرفیت فشار، سرعت و دقت. ظرفیت فشار به این حقیقت اشاره دارد که دستگاه باید قادر به تولید نیروی کافی برای شکست نمونه باشد. این نیرو باید به اندازه کافی سریع یا آرام باشد تا بتواند شرایط حقیقی را شبیه سازی کند. برای مثال یک دستگاه بزرگ که برای اندازه گیری کشش های طویل طراحی شده ممکن است با یک ماده ی شکننده که کشش های کوتاه قبل از شکستن را تجربه کرده کار نکند.

تنظیم نمونه تست یک موضوع مهم به شمار می رود. چرا که اگر نمونه به طور نادرست تنیظیم شده باشد یعنی تحت زاویه باشد یا افست بسته شده باشد باعث می شود که دستگاه یک نیروی اضافی خمشی نیز به آن وارد کند. این مخصوصا برای مواد شکننده بد است زیرا که به طور زیادی در نتایج باعث بروز خطا می شود. این وضعیت می تواند با استفاده از نشیمنگاه های کروی یا مفصل های همه کاره بین گیره ها و ماشین تست به حداقل برسد. این تنظیم نادرست هنگامی نمایان می شود که در حین اجرای آزمون، قسمت خطی منحنی تنش- کرنش به صورت منحنی باشد نه خطی.

اندازه گیری کرنش معمولا با یک کشش سنج انجام می شود اما کرنش سنج اغلب در آزمون نمونه های کوچک یا هنگامیکه نسبت پواسون مشخص باشد نیز استفاده می شود. دستگاه های جدیدتر زمان و نیرو سنج دیجیتال و سیستم های اندازه گیری کشش که شامل سنسورهای الکترونیکی متصل شده به دستگاه جمع آوری داده ( اغلب کامیپوتر) و نرم افزار که برای ویرایش و خروجی داده است را دارا می باشند.

منوها