بررسی تئوری های جدید خستگی

شرکت آداکو برای طراحی و ساخت تمام دستگاها و ادوات تست از فرایند آنالیز تنش استفاده میکن که در زیر مقداری از این فرآبند و روش تست و عکسهای مربوطه در خدمت شما قرار میگیرد.

بررسی تئوری های جدید خستگی

فلز تحت تنش تکراری یا نوسانی، در تنشی به مراتب کمتر از تنش لازم برای شکست در اثر یک مرتبه اعمال بار، خواهد شکست. شکستهایی که در شرایط بارگذاری دینامیک رخ می دهند شکستهای خستگی نامیده میشوند. تاکنون مقایسه جامعی بین تئوریهای خستگی صورت نگرفته است. در تحقیق کنونی نتایج حاصل از تئوریهای گوناگون خستگی با یکدیگر مقایسه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. تئوریهای مبتنی بر معیار گسیختگی استاتیک که از جمله آنها می توان به تئوری تنش برشی بیشینه یا تئوری ترسکا (Tresca)، تئوری تنش برشی هشت وجهی یا تئوری (von Mises) و ...اشاره کرد که برای بارگذاری متناسب یا بارگذاری همفاز معتبر می باشند و نتایج برای بارهای نامتناسب با خطای چشمگیری همراه میباشد. تئوری های مبتنی بر نامتغیر های تنش که از جمله انها می توان به تئوری کراسلند و تئوری ساینز اشاره کرد، نیز مورد بررسی قرار گرفتند و کد آنها با نرم افزار متلب نوشته شده است.در نهایت تئوریهای صفحه بحرانی مانند تئوری فایندلی، تئوری مک دیارمید، تئوری دنگ ون، تئوری Fatemi-Socie مورد تحلیل قرار گرفتند و کد انها با متلب نوشته شد. در نهایت مفهوم متغیر بودن زاویه صفحه بحرانی، با استدلال، ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که تئوریهای مبتنی بر معیار گسیختگی استاتیک و تئوری ساینز برای بارگذاریهای نامتناسب، کارایی ندارند. مدلهایی نظیر دنگ ون به نظر پیچیده می رسند اما در عمل آنها را به راحتی می توان در بارگذاری های پیچیده تر مورد استفاده قرار داد. مدل فایندلی از دقت خوبی برخوردار است و مقبولیت خوبی حتی در بارگذاری های پیچیده دارد.

منوها