چند تعریف از خواص مکانیکی

گسیختگی ناشی از تنش (creep rupture)

پلاستیک ها اگر تحت تنش کششی ثابتی قرار بگیرند، کرنش آنقدر افزایش می یابد که به گسیختگی ماده و شکستن آن می انجامد. این پدیده ناشی را گسیختگی ناشی از خزش یا خستگی ایستا (static fatigue) می نامند. توجه بهاین پارامتر در طراحی قطعات پلاستیک اهمیت زیادی دارد زیرا بر خلاف فلزات که اگر بتوانند بار ساکنی را مدت کوتاهی تحمل کنند، می توان برای بلند مدت نیز به آنان اطمینان کرد، این مورد در پلاستیک ها مستلزم انجام آزمایشات بلند مدت برای اطمینان از عملکرد مورد نظر خواهد بود.

رهایی از تنش (stress relaxation)

یکی دیگر از نتایج رفتار ویسکوالاستیکی ترموپلاستیک ها این است که اگر آنها را تحت کرنشی یکسان و ثابت قرار دهیم و با گذشت زمان کماکان آنرا ثابت نگاه داریم، با گذشت زمان کاهش در تنش لازم برای این منظور مشاهده می شود. این پدیده را اصطلاحا رهایی از تنش می نامند که توجه به آن در طراحی واشرها، لوازم آببندی و فنرها بسیاز ضروری است.

خستگی (fatigue)

بررسی قطعات شکسته شده نشان می دهد که قطعاتی که برای مدتی طولانی تحت نیروهای متناوب قرار گرفته اند، زودتر از قطعاتی که تحت نیروی استاتیکی قرار میگیرند، شکسته می شوند، حتی اگر تنش های وارد بر آنها پایین تر از تنش تسلیم باشد. این امر ناشی از پدیده خستگی است که به دلیل تنش های متناوب ایجاد شده و در نهایت به شکست می انجامد.

پلاستیک ها هم مانند فلزات به شکنندگی ناشی از رشد ترک ایجاد شده از اعمال تنش های متناوب، آسیب پذیر و حساس هستند. اعمال تنش متناوب باعث می شود که پلاستیک ها به دلیل قدرت میرایش زیاد و هدایت حرارتی کم نرم شوند. حداکثر تنشی را که طی آن بتوان یک قطعه را بدون شکست تحت تناوب نامحدود قرار دارد حد تحمل یا حد خستگی و یا استحکام خستگی (fatigue strength) می نامند.

از جمله پلاستیک هایی که مقاومتی مناسب در برابر خستگی دارند می توان به PP، کوپلیمر اتیلن-پروپیلن و پلی وینیلیدن فلوراید اشاره کرد.

قابلیت ارتجاع (resilience)

توانایی یک ماده برای جذب انرژی در حین تغییر فرم الاستیک و پس دادن آن بعد از حذف تنش، قابلیت ارتجاع یا جهش نامیده می شود. این خاصیت با مدول جهشی سنجیده می شود.

منوها